Planning en realisatie van de woongemeenschap

Het opzetten van een woongemeenschap duurt vaak wel 5-10 jaar.

Noaberschap Plus bood een unieke kans door de snelle realisatie. Inmiddels zijn alle woningen opgeleverd in juli 2023. 

Organisatie woonproject

In veel situaties komt een woongemeenschap tot stand door middel van een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Vaak moet er dan nog grond geworven worden, de woningen ontworpen, aanbesteed en gebouwd. Of soms betreft het herbestemming van bestaand onroerend goed en gaat het om aankoop en verbouwing. In alle gevallen kan het koop en/of huurwoningen betreffen.

In de situatie van Noaberschap Plus, was de school in particulier bezit en hebben de eigenaren zelf het initiatief genomen om de gemeentelijke vergunningen tot herbestemming tot woongemeenschap aan te vragen, een globaal bouwplan te maken en de verbouwing aan te besteden.

De school is verbouwd tot 9 zelfstandige woningen en daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes zoals een grote woonkamer/keuken, een logeerappartement, een overdekt terras en uiteraard een grote gezamenlijke tuin met de mogelijkheid een moestuin aan te leggen en kleinvee te houden.

Bij de herbestemming zijn de volgende partijen betrokken:

Stand van zaken

Op dinsdag 23 februari 2021 heeft het college van de gemeente Westerveld positief beslist over het principeverzoek om in de voormalige lagere school van Wateren 9 koopwoningen onder te brengen.

Op maandag 12 april 2021 heeft de provincie Drenthe per email laten weten aan de gemeente Westerveld dat ook de provincie akkoord is met het principeverzoek.

Het principeakkoord

Eerst een korte toelichting op de begrippen principeverzoek en principeakkoord. Voordat je een definitief plan indient bij de gemeente, kun je eerst een principeverzoek indienen. Daarin is nog niet gedetailleerd uitgewerkt wat je precies wilt, maar vraag je of de gemeente in principe bereid is mee te werken aan een concrete wijziging van het bestemmingsplan. Uiteraard is dat de eerste stap, maar wel een zeer principiële. De woningen waren bij indiening van het principeverzoek al door de architect ingetekend, maar nu moet er verder getekend en gerekend worden. En uiteraard moet ook het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Gemeente Westerveld en provincie Drenthe

In zowel de beleidsplannen van gemeente als provincie, staat men positief ten opzichte van de herbestemming van beeldbepalende panden. Tegelijkertijd is het vestigen van een woonleefgemeenschap voor overheden geen dagelijkse kost en daarom wordt er behoedzaam geopereerd.

De Drentse Woonagenda

In de loop van 2020 heeft de provincie Drenthe ten aanzien van toekomstbestendig wonen, nieuw beleid geformuleerd in de ‘Drentse Woonagenda’. Al voordat deze aanpak in november 2020 geaccordeerd werd door het provinciebestuur, was het project Noaberschap Plus aangemeld. De provincie heeft zeer positief en voortvarend gereageerd door adviseurs ter beschikking te stellen die ondersteuning bieden bij de realisatie van dit project. Ook de provincie is tot een positief advies gekomen en is samen met de gemeente in gesprek over de te volgen procedure.

Planning

De afgelopen maanden heeft er overleg plaatsgevonden tussen gemeente, provincie en onze adviseurs (architect, RO-adviseur en procesbegeleider). De afgevaardigde van de provincie (Gerben Kamphof) is lid van het ‘Impulsteam Wonen’. Het impulsteam is een instrument van het provinciale beleidsplan ‘De Drentse Woonagenda’. Doel van de overleggen is het vaststellen van de inhoud en de looptijd van het vergunning traject.

Gemeente en provincie hebben in deze overleggen de intentie uitgesproken om in juli 2022 de definitieve vergunning af te geven. Met name de progressieve visie en aanpak van de provincie maakt het mogelijk ons project in een ongebruikelijk hoog tempo te ontwikkelen.

In juli 2022 zijn we gestart met de verbouw van het pand. In april 2023 verwachten we de woningen sleutelklaar op te leveren.

Huidige status

Op dit moment zijn alle woningen verkocht, maar er is wel een wachtlijst aangelegd voor het geval er een woning beschikbaar komt. Er zijn en komen dus geen huurwoningen beschikbaar. Mocht er een koopwoning beschikbaar komen, dan zullen de koopprijzen afhankelijk van de grootte variëren tussen € 300.000,- en € 450.000,-.

Heb jij interesse in een koopwoning met eigen (dak)terras en

4.000 m² gedeeld erf, wanneer er in de toekomst een woning vrijkomt?